Samtykkeerklæring


Som det fremgår af oplysningerne i vores persondatapolitik behandler Harmonie Spa Body Face, Slotsgade 27, 9000 Aalborg visse personoplysninger om dig. Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger kan blandt andet være et samtykke som du har afgivet ved afkrydsning nedenfor.
Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Du trækker samtykket tilbage på vores hjemmeside her www.harmonie-spa.dk eller ved at rette henvendelse til os. I det omfang vores behandling af dine oplysninger alene er baseret på samtykke sletter vi dine oplysninger når du trækker samtykket tilbage.
Jeg giver ved min accept samtykke til følgende:
Anvendelse af data
Jeg giver tilladelse til at oplysninger om mine besøg i klinikken registreres og opbevares i 2 år efter seneste besøg, herunder med information om hvilke behandlinger og services jeg har modtaget, og med benyttelse af hvilke produkter.

De oplysninger der registreres og gemmes vil konkret være oplysning om behandlingstype, varighed af behandling, behandler, anbefalinger jeg modtager og hvilke produkter der er indgået i behandlingen samt reaktion på sådanne produkter. Det kan endvidere være oplysninger om allergier eller andet der kan være relevante for fremtidige behandlinger.

Formålet er at klinikken til enhver tid har viden så den kan yde den bedste service.

Oplysninger om dine rettigheder mv.

Vi henviser til vores persondatapolitik


Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Harmonie Spa Body Face er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Harmonie Spa Body Face
Slotsgade 27
9000 Aalborg
CVR-nr.: 38662392
Telefon: 98161708
Mail:kontakt@harmonie-spa.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores wellness-behandlinger/frisør-behandlinger/behandlinger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.